נספח 1

תקנון מתנת הצטרפות למועדון לקוחות כרטיס אשראי Carrefour Club

1.כללי

1.1 מועדון לקוחות Carrefour Club הינו מועדון למחזיקי כרטיס האשראי Carrefour Club, המנוהל ומופעל על ידי חברת אלקטרה שותפות מוגבלת, שותפות מספר 540318235 (להלן: "המועדון").

1.2 תקנון זה נועד להסדיר את תנאי הזכאות של מצטרפים חדשים למועדון לקבלת מתנה בגין הצטרפותם (להלן: "מתנת הצטרפות").

1.3 את הוראות תקנון זה יש לקרוא ביחד עם הוראות תקנון המועדון (להלן: "תקנון המועדון"). בהתאם, מונחים בהם נעשה שימוש בתקנון זה ואשר לא הוגדרו בתקנון זה, תהיה להם המשמעות אשר ניתנה להם בתקנון המועדון.

1.4 המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף, בכל עת, את כללי ונהלי תקנון מבצע ההצטרפות, וכן לבטל את מבצע ההצטרפות, חלקו או כולו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.

1.5 התקנון המחייב יהיה המעודכן ביותר שפורסם.

1.6 בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הוראותיו של התקנון, לרבות באתר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2. מתנת ההצטרפות

2.1 "מצטרף חדש" הינו כל מי שהצטרף למועדון בהתאם להוראות תקנון המועדון, ולמעט:

1) מי שהונפק על שמו בעבר כרטיס אשראי של המועדון; ו/או

2) מי שהונפק על שמו בעבר כרטיס אשראי של מועדון פמילי 365 של רשת יינות ביתן; ו/או

3) מי שהונפק על שמו בעבר כרטיס אשראי bitcard;

ובתנאי שחלפו פחות מ-12 חודשים מלאים מהמועד בו חדל מלהחזיק את הכרטיס/ים הנ"ל..

2.2 מצטרפים חדשים למועדון אשר הונפק עבורם כרטיס אשראי של המועדון על ידי כאל בהתאם לתקנון המועדון (להלן: "כרטיס האשראי של המועדון") יהיו זכאים לקבל מתנת הצטרפות בשווי של עד 320 ₪, כמפורט להלן:

2.2.1 קבלת זיכוי בסך מרבי של עד 120 ₪ לקנייה ברשתות המועדון, אשר יבוצע במעמד העסקה או העסקאות שביצע המצטרף החדש בכרטיס האשראי של המועדון באילו מרשתות המועדון (הנחה במעמד החיוב) (להלן: "הזיכוי") במהלך תקופה של עד 4 חודשים מיום הנפקת הכרטיס.

לדוגמה: אם מיד לאחר הנפקת הכרטיס ביצע המצטרף באמצעות הכרטיס עסקה באחת מרשתות המועדון בסך של 80 ש"ח – אזי במועד החיוב החודשי יירשם לזכות המצטרף זיכוי בסך 80 ש"ח בגין ביצוע עסקה זאת, ותעמוד לרשותו הזכות לזיכוי נוסף בסך של 40 ש"ח למימוש באחת מרשתות המועדון במהלך תקופה של 4 חודשים מיום הנפקת כרטיס האשראי של המועדון. אם בחודש לאחר מכן ביצע המצטרף עסקה נוספת באמצעות הכרטיס בסך של 40 ש"ח, במועד החיוב החודשי ייזקף לזכות המצטרף זיכוי בסך 40 ש"ח (וסך הכול – 120 ש"ח), ולא יעמדו לרשותו זיכוי נוסף בעסקאות שביצע לאחר מכן.

אם לא ביצע המצטרף עסקאות בכרטיס בסך של עד 120 ש"ח במשך תקופה של 4 חודשים מיום הנפקת הכרטיס – לא יינתן הזיכוי ו/או חלקו, ולא תהיה למצטרף כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המועדון או מי מטעמו בקשר עם קבלת הזיכוי ו/או חלקו.

2.2.2 ל-40,000 המצטרפים החדשים הראשונים – שובר קנייה דיגיטלי בסך 200 ₪ לרכישה ברשת קרפור (להלן: "שובר הקנייה"), ובלבד שהמצטרף החדש ביצע במסגרת כרטיס האשראי קניות בשווי מצטבר של לפחות 3,000 ש"ח בתקופה של שלושה חודשים מיום הנפקת הכרטיס (להלן: "תקופת ההיכרות"). שובר הקנייה ניתן למימוש ברשת קרפור בלבד (בחנויות ובאונליין). תוקף השובר הוא 5 שנים מיום הנפקתו.

2.3 כל מצטרף חדש יהיה זכאי לקבלת מתנת ההצטרפות פעם אחת בלבד, גם אם הונפקו לו מספר כרטיסי אשראי של המועדון.

2.4 למען הסר ספק, מי שאינו מצטרף חדש – לא יהיה זכאי למתנת הצטרפות.

2.5 שובר הקנייה והזיכוי הם אישיים ואינם ניתנים להעברה, והמועדון לא ייתן כל פיצוי או שיפוי במקרה בו שובר הקנייה או הזיכוי הועברו לצד ג' שלא כדין.

2.6 שובר הקנייה יישלח ללקוח בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר במועד הנפקת כרטיס האשראי של המועדון, בתוך 14 ימים מתום תקופת ההיכרות, וככל שהמצטרף החדש הגיע לשווי הקניות המצטבר הנדרש באמצעות הכרטיס. כאמור לעיל, תוקף שובר הקנייה הינו 5 שנים מיום הנפקתו.

2.7 שובר הקנייה והסכום המגולם בו אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף בין במזומנים ובין בשובר חלופי בגין שימוש חלקי בשובר הקנייה. שובר קנייה מזויף או פגום לא יכובד.

2.8 חבר המועדון לא יהיה זכאי לדרוש החלפה או שינוי של מתנת הצטרפות. כל תמונה או מצג של מתנת ההצטרפות, המופיעים בפרסומים בקשר עם תקנון זה או תקנון המועדון, נועדו להמחשה בלבד ואין להסתמך עליהם.

3. פטור מאחריות

3.1 המועדון לא יישא בכל אחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לך בקשר עם קבלת או אי-קבלת מתנת ההצטרפות.  

3.2 בהצטרפותך למועדון אתה מסכים כי אי קבלת מתנת ההצטרפות, כולה או חלקה, שינויה או כל שיבוש אחר שלה בעקבות כוח עליון כלשהו שאינו בשליטתו של המועדון, לרבות מלחמה או מבצע צבאי (לרבות כאלה שאינם מערבים ישירות את מדינת ישראל), שביתה, מגיפה, פיגועים, אסונות טבע, אירוע רב-נפגעים וכיו"ב, בין אם בארץ ובין אם בכל מקום אחר, לא ייחשב כלל הפרה של כל דין או הסכם, לרבות תקנון זה או תקנון המועדון. לא תהיה לך כל טענה כלפי המועדון בקשר עם האמור.

3.3 אתה מודע לכך שעל אף מאמצי המועדון לקיים את הוראות תקנון זה, ייתכן כי יתרחשו שיבושים, הפרעות, טעויות וכדומה. המועדון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לנקוט בכל פעולה נדרשת כדי למנוע או למזער את הנזקים בשל אירועים כאמור, לרבות על ידי הפסקת חלוקת מתנת ההצטרפות לאלתר בטרם תום התקופה, קיצורה או כל פעולה אחרת. בכל מקרה, המועדון אינו מתחייב שקיום תקנון זה לא יופרע או יתקיים כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות.

3.4 ידוע לך כי הנך נושא בכל אחריות, ישירה או משתמעת, ותצטרך לפצות ולשפות את המועדון ו/או את מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתם הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג שהם, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה, דרישה או תביעה עקב כל מעשה או מחדל שלך תוך הפרת הוראות כל דין, לרבות תקנון זה.

4. מידע ופרטים

4.1 לצורך קבלת מידע ופרטים נוספים, לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור לתקנון זה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון *9484, בכתובת יוסף ספיר 1 ראשון לציון, לידי מועדון אלקטרה או בדוא"ל support@carrefourclub.co.il  

4.2 כל הנושאים הקשורים לכרטיס בהיותו כרטיס חיוב יהיו כפופים למסמכי הנפקת הכרטיס שבין הלקוח וכאל, וכל בירור לגביהם ייעשה ישירות מול כאל. כרטיס החיוב אינו מונפק על-ידי המועדון ו/או בנק הפועלים והמועדון ובנק הפועלים אינם צד ואינם אחראים בכל אופן לכל הנוגע להנפקה, להפעלה, תפעול והשימוש בכרטיס בהיותו כרטיס חיוב, לרכישות המבוצעות באמצעותו, ולכל אשראי שיינתן במסגרתו או באמצעותו, ולכל חובת גילוי הנובעת מכל אחד מאלה, ולא תהיה ללקוח כל טענה כלפי המועדון ו/או בנק הפועלים בכל הנוגע לאלה

5. שונות

5.1 מובהר כי המועדון אינו אחראי לטיב השירות ו/או המוצרים שיירכשו באמצעות מתנת ההצטרפות או תקלות מכל מין וסוג שהוא שעלולות להיגרם באמצעות השימוש במתנת ההצטרפות. הוצאת חשבונית או תעודת אחריות, ככל שיש צורך בכך עקב השימוש במתנת ההצטרפות, הינה באחריות ספקי השירותים או המוצרים ואינה באחריות המועדון.

5.2 המועדון מנוהל ומופעל על ידי מועדון אלקטרה (שותפות מוגבלת). כאל ובנק הפועלים אינם מפעילים או מנהלים את המועדון, אינם אחראים לפרסומים שנעשים על-ידי המועדון בקשר למועדון בלבד ואינם אחראים לחשבון החבר במועדון או למימוש המטבעות כאמור בתקנון זה.

5.3 בנק הפועלים אינו אחראי לתקנון המועדון ולהתחייבויות של המועדון כאמור בתקנון זה.

5.4 כל פעולה של המועדון לטובת חבר המועדון שלא בהתאם לאמור בתקנון הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.

5.5 הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.

5.6 האמור בתקנון זה מתייחס לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.