1.האתרbrand.carrefour.co.il/​  (להלן: "האתר") מופעל על ידי גלובל ריטייל ק.י. בע"מ, הזכיינית הבלעדית של המותג קרפור בישראל (להלן: "המפעילה"). כל משתמש באתר מאשר בזאת כי קרא את תנאי השימוש, ובעצם שימוש באתר מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

2.השימוש באתר גם כפוף למדיניות הפרטיות, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

3.תנאי השימוש של האתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

המידע באתר

1.האתר מספק לציבור הרחב מידע כללי אודות המותג קרפור, ובכלל זאת המוצרים הנושאים את המותג, מבצעים, פעילויות, הנחות, עדכונים, מידע שיווקי, תפעולי ופרסומי, ועוד (להלן: "המידע").

2.המפעילה עושה כמיטב יכולתה כדי להבטיח שהמידע באתר יהיה מדויק ומעודכן בכל עת. עם זאת, אין ביכולתה של המפעילה להיות אחראית לשלמות, מהימנות או נכונות המידע, ולהתאמתו למטרה או לשימוש מסוימים. לפיכך, כל המידע המוצג ומפורסם באתר ניתן "כפי שהוא" (as is) ללא כל אחריות מצד המפעילה לשלמותו, נכונותו, דיוקו, מהימנותו, התאמתו למטרה או השימוש בו.

3.השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, והמפעילה מסירה מעצמה כל אחריות באשר לשימוש באתר והסתמכות על המידע המוצג בו.

4.האתר עשוי לשלב ולכלול קישורים (hyperlinks) לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים חיצוניים"). המפעילה איננה שולטת או מפקחת על תוכנם של האתרים החיצוניים, לרבות המידע המוצג ומפורסם בהם. עצם שילובם של הקישורים באתר אינו מעיד על הסכמתה של המפעילה, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם של האתרים החיצוניים ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, ולכל היבט אחר בהם. הביקור באתרים החיצוניים הוא על אחריות המשתמש בלבד והמפעילה מסירה מעצמה כל אחריות, בעניין זה.

זמינות האתר

1.המפעילה משקיעה מאמצים רבים בתחזוקת האתר ושמה לעצמה למטרה להבטיח את זמינותו לציבור הרחב. עם זאת, אין ביכולתנו להבטיח ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם, יהיו חפים מכשלים או יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או תקלות באשר הן.

2.לא תהיה למשתמש באתר כל טענה או דרישה כלפי המפעילה בכל הנוגע לאובדן, נזק או הפסד שייגרמו למשתמש, או לצד שלישי כלשהו, בגין סדירות האתר, זמינותו, תקינותו, תחזוקתו או כשלים שיתגלו בו.

קניין רוחני

1.כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר והמידע הכלול בו, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות הינן של המפעילה בלבד, או שניתנה לה הרשאה בלעדית להשתמש בהם, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות (להלן: "המידע המוגן").

2.אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר ולאחסן את המידע המוגן, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל דרך או אמצעי, בלא רשות מפורשת של המפעילה.

שינויים באתר ועדכונים

1.כאמור לעיל, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי השימוש מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו או ליישום שלו, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. התנאים יעודכנו באופן שוטף בדף תנאי השימוש שבאתר.

2.האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש והשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

3.המפעילה עשויה לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר עצמו ובמידע המוצג ומפורסם בו, בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

היעדר אחריות

1.המפעילה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזקים שיגרמו למשתמשים או לצדדים שלישיים, מכל סוג שהוא, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים, מכל עילה משפטית, בשל:

1.1נזקים הנובעים מהסתמכות של משתמש או צד שלישי על המידע במופיע באתר;

1.2נזקים אשר נובעים משימוש באתר;

1.3נזקים אשר נובעים מתקלות טכניות – כגון קישוריות לאינטרנט, עומס קו או שרתים;

1.4נזקים הנובעים מתקלות של ספקי האינטרנט וטלקומוניקציה;

1.5נזקים הנובעים ממעשה, מחדל או רשלנות של ספקי האינטרנט, תקשורת טלפוניה, או ספקים אחרים;

שאלות ובירורים

ככל שיש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לשימוש באתר או תנאי השימוש הללו, הינך מוזמן לפנות אלינו: גלובל ריטייל ק.י. בע"מ, מס' חברה 512017989, מרח' השר משה שפירא 1, ראשון לציון, דוא"ל support@carrefour.co.il מס' טלפון 8620* / 077-972-6683 אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אלייך תוך זמן סביר.

ברירת דין וסמכות שיפוט

לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם תנאי השימוש ואלו יידונו אך ורק בכפוף לדיני מדינת ישראל.