תקנון מועדון לקוחות כרטיס האשראי Carrefour Club

1. כללי

1.1 תקנון זה מסדיר את הכללים על פיהם יפעל מועדון לקוחות כרטיס אשראי Carrefour Club, המנוהל ומופעל על ידי חברת אלקטרה שותפות מוגבלת, שותפות מספר 540318235 (להלן: "המועדון").

1.2 כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות תקנון זה.

1.3 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא כולל גם לשון נקבה. לשון יחיד כוללת לשון רבים, ולהפך.

1.4 פרשנות המועדון את הוראות התקנון היא מחייבת.

2. הגדרות

"בנק הפועלים"

בנק הפועלים בע"מ, מרח' שדרות רוטשילד 50 תל-אביב.

 "כאל"

כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, ח"פ 510827678, וכאל (מימון) בע"מ, שתיהן מרח' תפוצות ישראל 13, גבעתיים.

"אתר כאל"

אתר האינטרנט של כאל שכתובתו: www.cal-online.co.il (או כל כתובת אחרת עליה תודיע כאל).

"אפליקציית bit"

אפליקציה אשר שייכת לבנק הפועלים, מופעלת על ידו וזמינה להורדה בחנות האפליקציות הרלוונטית.

"חבר מועדון" או "לקוח"

אדם פרטי אשר קיים את כל התנאים הבאים:

 1. הוא מעל גיל 21 שנים;
 2. הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות;
 3. הוא מתגורר בישראל;
 4. הונפק על שמו כרטיס האשראי של המועדון על ידי כאל.

"מצטרף חדש" או "לקוח חדש"

חבר מועדון אשר הצטרף למועדון בהתאם להוראות התקנון, למעט:

 1. מי שהונפק על שמו בעבר כרטיס אשראי של המועדון; ו/או
 2. מי שהונפק על שמו בעבר כרטיס של מועדון פמילי 365 שהונפק ברשת יינות ביתן; ו/או
 3. מי שהונפק על שמו בעבר כרטיס bitcard;

ובתנאי שחלפו פחות מ-12 חודשים מלאים מהמועד בו חדל מלהחזיק את הכרטיס/ים הנ"ל.

"כרטיסbitcard "

כרטיס אשראי חוץ-בנקאי של מועדון bitcard תקין ותקף שהונפק על ידי כאל המיועד ללקוחות אפליקציית bit.

"כרטיס האשראי" או "הכרטיס"

כרטיס אשראי חוץ-בנקאי (פרטי בלבד, שלא במסגרת תאגיד) המונפק על ידי כאל והמשויך למועדון, תקין ותקף או כל סוג כרטיס חיוב אחר שיונפק בעתיד על ידי כאל, בין בעצמה ובין בשיתוף עם אחרים, אשר ישויך למועדון.

"מטבע קרפור" או "מטבע"

ידוע גם כ-Carrefour coin +' '. "נקודות" אשר נצברות לזכות חבר המועדון, כפי שיקבע ויפורסם מעת לעת על ידי המועדון או מי מטעמו, ובכפוף לכללים והוראות המפורטים בתקנון זה.

"עסקה"

שימוש בכרטיס לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים מבית עסק ו/או לצורך ביצוע תשלומים לגופים שונים, בישראל או בחו"ל ו/או לצורך העברות כספים באמצעות אפליקציות תשלומים למיניהן, בין לבתי עסק ובין ליחידים.

למען הסר ספק, חיובים בגין עמלות למיניהן, ריביות, משיכות מזומנים בארץ ובחו"ל, המרת מטבע, תוכניות אשראי בהן מוענק אשראי שלא אגב ביצוע עסקה בבית עסק (כגון: הלוואה בכרטיס ["אשראי הלוואה"] או פריסת החיוב החודשי ["מסלול חיוב חודשי קבוע"]), אינם מהווים עסקה.

"קנייה מזכה"

עסקה בכרטיס, למעט עסקה מוחרגת כהגדרתה להלן.

"עסקה מוחרגת"

(עסקה שאינה "קנייה מזכה")

כל אחת מהעסקאות המפורטות להלן:

 1. פיננסיים – רכישה של מוצרים ו/או שירותים פיננסיים ו/או פעולות פיננסיות, לדוגמה: העברות כספיות למיניהן (כגון תרומות), רכישת תווי קנייה או כרטיסי מתנה (גיפטקארד), עמלות, ריביות, הלוואות, המרות מטבע.
 2. עסקה ברשתות המועדון (כהגדרתה להלן):
 1. עסקה סיטונאית – קרי: רכישה של מוצרים או שירותים בכמות העולה על הכמות הסבירה לצרכן בודד, כפי שיגדיר המועדון מעת לעת. החלטת המועדון באשר לסיווג של עסקה כלשהי כסיטונאית תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 2. עסקאות אחרות – דמי משלוח; פיקדון על מכלי משקה.
 1. עסקאות נוספות כפי שיקבע המועדון, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי

"קבוצת סער"

כהגדרתה בנספח א' (רשימת רשתות המועדון).

"רשתות המועדון"

בתי העסק אשר נכללים ברשימה המפורטת בנספח א' כפי שתתעדכן מעת לעת. ברשתות בינלאומיות - הסניפים בתחומי ישראל בלבד.

"רשת קרפור"

סניפים הממותגים תחת המותג "קרפור", המופעלים על ידי חברת גלובל ריטייל ק.י. בע"מ, זכיינית המותג קרפור בישראל.

"תקין ותקף"

למעט כרטיס מוקפא או מוגבל.

 

3. הצטרפות וחברות במועדון Carrefour Club

הצטרפות למועדון

3.1 בהצטרפותו למועדון, חבר המועדון מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, את הוראות מדיניות הפרטיות של המועדון, וכן את הוראות תקנון מתנת ההצטרפות, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה, והמצורף לו כנספח 1.(בתחתית העמוד)

3.2 ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות טופס הבקשה להנפקה של כרטיס אשראי של המועדון אשר מונפק על ידי כאל, בהתאם לתנאים, המגבלות והסייגים בתנאי הנפקת הכרטיס, ובכלל זאת טופס הגילוי הנאות (להלן: "בקשת ההנפקה").

הלקוח מאשר ומסכים לכך כי יראו בבקשת ההנפקה גם כטופס הצטרפות למועדון הלקוחות של קרפור, וכי בהנפקת כרטיס אשראי על שמו, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו במסגרת בקשת ההנפקה, הוא מסכים להצטרף למועדון הלקוחות של קרפור על כל המשתמע מכך.

 

3.3 חבר המועדון מאשר כי הפרטים אשר מסר ו/או ימסור במסגרת הצטרפותו למועדון הינם נכונים, עדכניים ומלאים, והוא מאשר כי יעדכן אודות כל שינוי בפרטים אלו. המועדון או מי מטעמו לא יהיו אחראים בשום מקרה לכל נזק, אובדן או הפסד כלשהם בשל אי-קבלת הודעה, הטבה, עדכון או דיוור אחר אשר נובע מאי-עדכון.

החברות במועדון

3.4 החברות במועדון היא אישית, ולא ניתנת להעברה.

3.5 החברות במועדון תיכנס לתוקף החל ממועד הנפקת כרטיס האשראי עבור הלקוח, ותהיה לתקופה בלתי קצובה וכל עוד הלקוח מחזיק בכרטיס האשראי כשהוא תקין ותקף.

3.6המועדון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להשהות או לבטל את חברותו של כל חבר מועדון בשל, בין היתר: 1) ביצוע כל מעשה או מחדל הנוגד הוראות כל דין, הסכם או תקנון זה, לרבות מסירת פרטים שגויים; 2) שימוש לרעה בחברות במועדון; 3) ביצוע התנהגות או מחדל פליליים, עידוד אלימות או גזענות, 4) או בכל מקרה אחר שיראה בו המועדון עילה לביטול החברות לפי שיקול דעתו הבלעדי.

חברי מועדון Club 365 ומחזיקי כרטיס bitcard

חברי מועדון שהצטרפו למועדון הלקוחות Club 365 ברשת יינות ביתן ו/או לקוחות המחזיקים בכרטיס bitcard, ישויכו למועדון כרטיס האשראי, באופן אוטומטי, החל מיום 15.8.2023.

 

 

הפסקת החברות במועדון

3.7מבלי לגרוע מהזכות של המועדון להשהות או לבטל, בנסיבות המפורטות בסעיף ‏3.6 לעיל, חברות של לקוח במועדון, חבר מועדון רשאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת על ידי ביטול כרטיס האשראי בהתאם להוראות המפורטות במסמך הגילוי הנאות.

3.8 בתום תקופת החברות במועדון, מכל סיבה שהיא, יחולו ההוראות הבאות לגבי מטבעות קרפור:

3.8.1 חבר מועדון אשר ביטל את חברותו במועדון, יוכל לממש את המטבעות שצבר עד מועד הביטול ברשת קרפור בלבד (ולא בכלל רשתות המועדון) ובתנאי שהמטבעות יהיו בתוקף בהתאם לסעיף ‏5.5 להלן. בכל מקרה, מובהר כי ביטול החברות במועדון אינו מאריך את התוקף של המטבעות שנצברו, וכי התוקף של המטבעות תמיד יוותר כאמור בסעיף ‏5.5 להלן.

3.8.2 חבר מועדון אשר ביטל את חברותו במועדון, ולאחר מכן הצטרף מחדש למועדון (להלן: "חידוש"), יהיה זכאי לממש את המטבעות שברשותו במועד החידוש בכל רשתות המועדון (ולא רק ברשת קרפור), ובלבד שהמטבעות שברשותו במועד זה הם בתוקף כאמור בסעיף ‏5.5 להלן.

4.צבירת מטבעות קרפור בכרטיס האשראי

4.1 עבור כל קנייה מזכה יהיה זכאי חבר מועדון לצבירה של מטבעות קרפור כמפורט להלן.

4.1.1 צבירת מטבעות בגין קניות מזכות ברשתות המועדון בתחום המזון:

 

שיעור הצבירה בגין קניות מזכות שנעשו בכרטיס המועדון עד ליום 14.8.2025 (כולל)

שיעור הצבירה בגין קניות מזכות שנעשו בכרטיס המועדון החל מיום 15.8.2025 (כולל)

קניות מזכות בקרפור, 7-eleven, יינות ביתן, מגה, שוק מהדרין, ביתן אונליין, מגה אונליין וקרפור אונליין

5% מסכום הקנייה המזכה

3% בלבד מסכום הקנייה המזכה (ולא 5%)

לקוחות חדשים בלבד: זכאים לצבירה מואצת בשיעור כולל של 8% מסכום הקנייה המזכה למשך 3 חודשים מיום הצטרפותם למועדון. לאחר מכן, תהא הצבירה כמפורט בטבלה לעיל.

 

4.1.2 צבירת מטבעות בגין קניות מזכות ברשתות המועדון בתחום החשמל:

 

שיעור הצבירה בגין קניות מזכות שנעשו בכרטיס המועדון עד ליום 14.8.2025 (כולל)

שיעור הצבירה בגין קניות מזכות שנעשו בכרטיס המועדון החל מיום 15.8.2025 (כולל)

קניות מזכות במחסני חשמל, Pay & Go

5% מסכום הקנייה המזכה

3% בלבד מסכום הקנייה המזכה (ולא 5%)

שקם אלקטריק

6% מסכום הקנייה המזכה.

תשומת ליבכם כי רכישות במחלקות הסלולר והטכנולוגיה במחסני חשמל ובשקם אלקטריק אינן מזכות בצבירה כמפורט בטבלה לעיל, אלא מזכות בצבירה של 0.3%.

 

4.1.3 צבירה בגין קניות מזכות בקבוצת סער בסניפים בישראל:

 

שיעור הצבירה בגין קניות מזכות שנעשו בכרטיס המועדון עד ליום 14.8.2025 (כולל)

שיעור הצבירה בגין קניות מזכות שנעשו בכרטיס המועדון החל מיום 15.8.2025 (כולל)

קניות מזכות בקולומביה, שבילים ואתרי הסחר של רשתות אלו

15% מסכום הקנייה המזכה

10% מסכום הקנייה המזכה (ולא 15%)

 

4.1.4 צבירה בגין קניות מזכות ברשת א.ל. ספורט: בגין קנייה מזכה בחנויות אדידס של רשת א.ל. ספורט, יהיה זכאי חבר המועדון לצבירת מטבעות קרפור בשיעור של 15% מסכום הקניה המזכה. רשימת החנויות והסניפים הכלולים ברשת א.ל. ספורט מצורפת בנספח א'.

4.1.5 צבירה בגין קניות מזכות באתר אלקטרה AIR: בגין קנייה מזכה של מוצרי מיזוג אויר באתר אלקטרה Air שכתובתו: ,https://www.electra-air.co.il/shop-temp/ יהיה זכאי חבר המועדון לצבירת מטבעות קרפור בשיעור של 5% מסכום הקניה המזכה. תשומת ליבכם כי קניית מוצרים משלימים/נלווים לא מזכה בצבירה כאמור, אלא בצבירה של 0.3%  

4.1.6 צבירה בגין קניות מזכות ברשת הוט סינמה: בגין קנייה מזכה במזנון ובקופות הכרטיסים (לרבות באתר האינטרנט) של בתי הקולנוע מרשת הוט סינמה יהיה זכאי חבר המועדון לצבירת מטבעות קרפור בשיעור של 5% מסכום הקניה המזכה. להטבות נוספות – ראו סעיף 4.4.1.

4.1.7 צבירה בגין קניות מזכות בדיזנהאוז: בגין קנייה מזכה באתר דיזנהאוז, יהיה זכאי חבר המועדון לצבירת מטבעות קרפור בשיעור של 5% מסכום הקניה המזכה. החל מיום 14.09.2024 שיעור הצבירה ישתנה ל-3% מסכום הקניה מהזכה.

4.1.8 צבירה בגין תשלומים באלקטרה פאוואר: בגין תשלומי חשבונות החשמל לאלקטרה פאוואר, שיבוצעו בקניה מזכה, יהיה זכאי חבר המועדון לצבירת מטבעות קרפור בשיעור של 2% מסכום הקניה המזכה. החל מיום 1.1.2025 שיעור הצבירה ישתנה ל-1% מסכום הקניה המזכה.

4.1.9 צבירה בגין קניות מזכות מחוץ לרשתות המועדון: בגין קנייה מזכה שנעשית באמצעות כרטיס האשראי, בישראל או בחו"ל, יהיה זכאי חבר המועדון לצבירת מטבעות קרפור בשיעור של 0.3% מסכום הקנייה המזכה כאמור. בקניות מזכות בכרטיס שנעשו בחו"ל תינתן הצבירה לפי סכום החיוב שנרשם בכרטיס האשראי.

4.2 בוטל.

4.3 על צבירת מטבעות קרפור יחולו ההוראות הבאות:

4.3.1 צבירה ברשתות המועדון תינתן בגין קניות מזכות בלבד.

4.3.2 לא יצברו מטבעות בגין קניות מזכות אשר אמצעי התשלום בהן לא כובד או שתמורתן לא נפרעה בפועל.

4.3.3 לעניין חישוב צבירת המטבעות בקנייה מזכה שנעשתה בש"ח, לא יבואו בחשבון סכומים שאינם שקלים חדשים שלמים. לדוגמה: בקניה מזכה בסך של 100.5 ש"ח, תחושב צבירת המטבעות בהתאם לשיעורים בתקנון זה, לפי העניין, ביחס לקניה מזכה שסכומה 100 ש"ח בלבד. מובהר כי לעניין זה, תבוא בחשבון כל קניה מזכה לבדה (קניות מזכות לא יצורפו זו לזו).

4.3.4 מטבעות קרפור בגין קניות מזכות ייצברו לזכות חבר מועדון, באופן אוטומטי, עד 15 ימי עסקים לאחר מועד ביצוע התשלום בפועל בגין הקניה המזכה בצבירה (להלן: "חשבון החבר במועדון").

4.3.5 צבירת מטבעות קרפור מוגבלת, בכל חודש קלנדרי, לקניות מזכות והעברת כספים באמצעות אפליקציות תשלומים למיניהן בסך מצטבר של עד 30,000 ₪. קניות מזכות והעברות מעבר לסכום זה לא יזכו את הלקוח בצבירה. בקניות מזכות מחוץ לרשתות המועדון אין הגבלה על סכום הקניות המזכות בגינן ניתן לצבור מטבעות.

4.3.6 צבירת מטבעות קרפור תתאפשר בשימוש בכרטיס האשראי של המועדון בלבד, ולא בשימוש באמצעי תשלום אחר.

4.3.7 הצבירה היא בגין קניות בשקלים חדשים שלמים בלבד ובאותה קנייה בלבד, והיא מותנית בכך שהקנייה הושלמה במלואה והתקבלה מלוא התמורה בגינה. מובהר בזאת כי קניה באגורות או עשרות אגורות לא תזכה במטבעות ולא תצטבר לקניה הבאה.

4.3.8 חבר מועדון שביצע רכישה באמצעות מטבעות קרפור, ולאחר מכן יזדכה כספית על המוצר בגינו קיבל את הצבירה יכנס לצבירה שלילית של מטבעות (להלן: "מינוס מטבעות"). על חבר המועדון לכסות את מינוס המטבעות באמצעות צבירת מטבעות חדשים, עד לסכום המינוס, בתוך 3 חודשים מיום הכניסה למינוס המטבעות. מובהר כי המועדון יהא זכאי לפתוח בהליכי הגביה מול חבר המועדון בגין אי צבירת המטבעות החדשים, בטווח הזמנים הרלוונטי.

4.3.9 צבירת מטבעות קרפור תתבצע במעמד הרכישה בלבד ולא תתאפשר צבירה בדיעבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שבמקרה שלחבר מועדון ישנן השגות בדבר מספר מטבעות קרפור שנצברו לזכותו, הוא מתבקש לפנות למועדון בכתב, עד 3 חודשים ממועד הרכישה, בצירוף העתק של חשבונית הקניה ופירוט השגותיו. בכל מקרה של מחלוקת, המועדון רשאי להכריע במחלוקת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

4.3.10 מטבעות קרפור אינם עבירים, המירים או ברי פדיון, למעט מימושים כאמור בהוראות סעיף ‏5 להלן.

4.4 הטבות נוספות בביצוע קניה מזכה ברשתות המועדון:

4.4.1ברשת הוט סינמה:

4.4.1.1 עלות כרטיס לסרט רגיל בימי א'-ד' – 20 ₪.

4.4.1.2 עלות כרטיס לסרט תלת-מימד בימי א'-ד' – 28 ₪.

* מוגבל ל-2 כרטיסים ביום.   ** הזמנת כרטיס באתר הוט סינמה כרוכה בתוספת תשלום.
*** ההטבה אינה תקפה בהקרנות מיוחדות כגון: הרצאות, סינמה איוונט והקרנות ברוסית.

4.4.1.3 בין התאריכים 18.04.2024-20.03.2024 – פופקורן קטן וכוס משקה קטנה ממכונת המשקאות או בקבוק מים קטן בחינם.

5.מימוש מטבעות קרפור ברשתות המועדון

5.1 על אף כל הוראה אחרת בתקנון, מימוש מטבעות קרפור יתאפשר החל מיום 31.10.2023.

5.2 מטבעות קרפור ניתנים למימוש אך ורק ברשתות המועדון.

5.3 כל מטבע קרפור שווה ערך ל-1 ₪ למימוש ברשתות המועדון.

5.4 מימוש של מטבעות יתאפשר רק בצבירה מינימלית של 30 מטבעות. אם אין ללקוח צבירה של לפחות 30 מטבעות – לא יתאפשר מימוש.

5.5התוקף למימוש מטבע קרפור הוא שנה מיום צבירתו (שוטף + 12 חודשים). הלקוח יכול לממש את המטבע אך ורק בתקופה זאת, ולא לאחריה. לאחר שפג תוקף המטבע – לא ניתן יהיה לממש את המטבע בכל אופן או צורה, ולא תהיה ללקוח כל טענה או דרישה נגד המועדון או מי מטעמו בקשר למימוש מטבעות שפג תוקפם.

5.6 המועדון יהיה רשאי (אך לא חייב), לפי שיקול דעתו הבלעדי, להתנות את מימוש ההטבות כאמור בהצגת תעודה מזהה, הזנת או מסירת מספר זיהוי למועדון, על ידי חבר המועדון כתנאי למימוש המטבעות.

5.7 הנקודות שנצברו לטובת חבר המועדון, מיועדות לשימוש האישי של החבר בלבד ואינם מהווים או נחשבים לקניינו האישי של חבר המועדון. חבר המועדון אינו רשאי להעבירם בכל דרך שהיא, לרבות מכירה או העברה ללא תמורה לצד שלישי כלשהו.

5.8 מבצעים וקופונים ללקוחות המועדון יינתנו בשימוש בכרטיס האשראי של המועדון בלבד.

עד ליום 31.10.2023חבר מועדון יוכל לבצע צבירה בלבד, ללא אפשרות לממש את המטבעות ברשתות המועדון.

החל מיום 31.10.2023 – חבר המועדון יוכל לממש את המטבעות שצבר ברשתות המועדון בדרך של הפקת שובר/ברקוד תשלום (המונפק על ידי המועדון ובאחריותו) על סכום הצבירה או חלקו. השובר/ברקוד יוצג ללקוח באפליקציית bit ו/או באפליקציית קרפור.

 

5.9 לא יתאפשר מימוש מטבעות ברשתות המועדון המפורטות להלן:

5.9.1 אלקטרה פאוואר.

5.9.2 דיזנהאוז. 

6. מחיקת מטבעות קרפור

כאמור, התוקף של כל מטבע קרפור שנצבר הוא שנה מיום צבירתו (שוטף + 12 חודשים). תשומת ליבך כי בתום תקופה זו יימחקו מטבעות שלא מומשו באופן סופי ומוחלט, ולא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או טענה כלפי המועדון בקשר עם מחיקת המטבעות. מטבע שפקע ונמחק לא יהיה ניתן למימוש והוא לא יקנה לחבר המועדון כל זכות. 

 

7. מידע ופרטים; שינויים

7.1 לצורך קבלת מידע ופרטים נוספים, לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון, ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון *9484, בכתובת יוסף ספיר 1 ראשון לציון, לידי מועדון אלקטרה או בדוא"ל support@carrefourclub.co.il   

7.2 נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הנהלת המועדון או שיפורסם באתר האינטרנט של המועדון, שכתובתו: brand.carrefour.co.il/club.

7.3 המועדון יהיה רשאי להוסיף, לשנות, לגרוע ולסיים, בכל עת, את תקנון זה, כולו או חלקו, והכול לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכפוף להודעה, אם נדרשת, לפי דין.

7.4 המועדון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון, שם התוכנית וכיוצא באלה בכל עת.

7.5 כל הנושאים הקשורים לכרטיס בהיותו כרטיס חיוב יהיו כפופים למסמכי הנפקת הכרטיס שבין הלקוח וכאל, וכל בירור לגביהם ייעשה ישירות מול כאל. כרטיס החיוב אינו מונפק על-ידי המועדון ו/או בנק הפועלים והמועדון ובנק הפועלים אינם צד ואינם אחראים בכל אופן לכל הנוגע להנפקה, להפעלה, תפעול והשימוש בכרטיס בהיותו כרטיס חיוב, לרכישות המבוצעות באמצעותו, ולכל אשראי שיינתן במסגרתו או באמצעותו, ולכל חובת גילוי הנובעת מכל אחד מאלה, ולא תהיה ללקוח כל טענה כלפי המועדון ו/או בנק הפועלים בכל הנוגע לאלה.

8. הודעות ורישומים

8.1 דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי המועדון על פי שיקול דעתו הבלעדי. הלקוח מסכים לקבל את הודעות המועדון בכל אחת מדרכי ההתקשרות שמסר החבר במסגרתו הצטרפותו למועדון וכן באמצעות הודעת פירוט העסקאות של הכרטיס.

8.2 הרישומים בספרי המועדון, העתק מרישומים כנ"ל או מכל קטע של רישומים יהוו ראיות קבילות להוכחת אמיתות תוכנן.

8.3 בכל מקרה של רישום שגוי של המטבעות שנצברו לזכות חבר המועדון, יהא המועדון רשאי לנקוט בכל פעולה הדרושה לתיקון הרישום, ובכלל זאת הוספה או גריעה של מטבעות.

9.שונות

9.1 בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים של המועדון בקשר עם מועדון הלקוחות באמצעי מדיה כלשהו, הוראות תקנון זה תגברנה לכל דבר ועניין.

9.2 מובהר כי המועדון אינו אחראי לטיב השירות ו/או המוצרים שיירכשו באמצעות כרטיס האשראי או תקלות מכל מין וסוג שהוא שעלולות להיגרם באמצעות השימוש בכרטיס. הוצאת חשבונית או תעודת אחריות, ככל שיש צורך בכך עקב השימוש בכרטיס, הינה באחריות ספקי השירותים או המוצרים ואינה באחריות המועדון.

9.3 המועדון מנוהל ומופעל על ידי מועדון אלקטרה (שותפות מוגבלת). כאל ובנק הפועלים אינם מפעילים או מנהלים את המועדון, אינם אחראים לפרסומים שנעשים על-ידי המועדון בקשר למועדון בלבד ואינם אחראים לחשבון החבר במועדון או למימוש המטבעות כאמור בתקנון זה.

9.4 בנק הפועלים אינו אחראי לתקנון המועדון ולהתחייבויות של המועדון כאמור בתקנון זה.

9.5 כל פעולה של המועדון לטובת חבר המועדון שלא בהתאם לאמור בתקנון הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.

9.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי תקנון זה ותנאי המועדון כפופים לשינויים ולהוראות כל דין או הוראות כל רשות מוסמכת, לרבות הוראות בנק ישראל.

9.7 תמונות המתארות את ההטבות או נקודות קרפור או כל פרסום שהוא בקשר עם תקנון זה, נועדו להמחשה בלבד.

9.8 אם הוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על-ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

9.9 על תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד.

9.10 האמור בתקנון זה מתייחס לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

 

נספח א' לתקנון רשתות המועדון

 "קבוצת סער"