תנאי שימוש - תו פלוס

גלובל ריטייל ק.י (ע.ר) בע"מ, ח"פ 512781154, חיים משה שפירא 1,ראשל"צ (להלן:"החברה").

החברה מנפיקה "תו פלוס", תוו לרכישת מוצרי מזון וצריכה

  תנאים כלליים של התווים

 1. לצורך מימוש באמצעות האפליקציה של תו פלוס או תו מזון (להלן יחד: "התווים") יש להצטרף למועדון קרפור כאמור לעיל. לא ניתן לממש את התווים באמצעות האפליקציה  ללא הצטרפות למועדון. יובהר כי מימוש פיזי או דיגיטלי של התווים אפשרי גם ללא הצטרפות למועדון. ההצטרפות למועדון קרפור כפופה לתנאי השימוש ותקנון המועדון כפי שמפורסם באפליקציית קרפור אונליין שניתן להורידה בחנות האפליקציות גוגל או אפל.
 2. השימוש בכרטיס "תו פלוס" כפוף למגבלות וסייגים המפורטים בתקנון הכרטיס ובדף המידע הנלווה לכרטיס זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 3. כרטיס "תו פלוס" מזכה את מחזיק הכרטיס בגובה סכום הטעינה הנקוב והמפורט בחזית הכרטיס.
 4. מימוש התווים באופן דיגטלי יתאפשר באמצעות אפליקציית קרפור, המשויכת למכשיר ולמספר טלפון מסוים.
 5. לצורך מימוש התווים לראשונה, יתבקש המשתמש לעקוב אחר ההנחיות להתקנת אפליקציית קרפור .
 6. מלבד מימוש התווים, המשתמש יוכל לעקוב באמצעות אפליקציית קרפור אחר יתרת התווים בזמן אמת וכן לבצע פעולות נוספות (כגון: העברת יתרת תווים למשתמש אחר וכדומה). מימוש התווים יהיה כפוף להנחיות ולהוראות כפי שיופיעו מעת לעת באפליקציית קרפור.
 7. ניתן יהיה לעשות שימוש בתווים עד למועד תום התוקף, או עד לסיום יתרת התווים הרשומה לזכות המשתמש, המוקדם מבניהם. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לממש את התווים ולא יינתן כל החזר או תמורה בגינם. יובהר כי תום תוקף התווים לא יושפע ממועד התקנת האפליקציה. התווים שמועד תוקפם פג ייחסמו באופן אוטומטי במועד תוקפם ולא יינתן כל החזר או תשלום בגינם,. ככלל, תוקפם של התווים הינו 5 (חמש) שנים ממועד הנפקתם והכל בכפוף לדין. 
 8. רשימה עדכנית וקובעת של בתי העסק בהם ניתן לממש את התווים מופיעה באתר) (WWW.TAVPLUS.CO.IL."האתר") - רשימה זו עשויה להתעדכן מעת לעת, ללא הודעה למשתמש, ועל המשתמש האחריות לבדוק ולהתעדכן ברשימת הרשתות ובתי העסק המכבדים את התווים. החברה שומרת על זכותה לשנות את כמות, סוג וזהות בתי העסק בהם ניתן לממש את התווים (לרבות הפסקת פעילות של בית עסק במסגרת הסדר התווים או בכלל). מובהר כי בשינוי שם בית העסק, התווים יכובדו על-פי שם בית העסק החדש.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר רכישת מוצרים ושירותים מסוימים באמצעות התווים, כפי שתפרסם באתר מעת לעת.
 10. התווים אינם ניתנים להמרה למזומן ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בהם, אלא תתבצע הפחתה של היתרה הרשומה לזכות המשתמש, ויתאפשר המשך שימוש בהם כפוף למפורט בתנאי שימוש אלה.
 11. מובהר כי כל עסקה מבוצעת במישרין בין המשתמש ובין בית העסק או הרשת הרלוונטיים והחברה אינה צד לכל עסקה כאמור. החברה אינה אחראית לכל הקשור באספקת המוצרים או השירותים שבחר המשתמש לרכוש תוך תשלום באמצעות התווים ולא מוטלת עליה חובה לבדוק את עצם קיומן של העסקאות, את תנאיהן ו/או הכרוך בהן ו/או הנוגע להן, לרבות בכל הקשור לקבלת ו/או ביצוע ו/או היקף ו/או טיב ו/או איכות ו/או חוקיות המוצרים או השירותים האמורים. המוצרים ו/או השירותים המוצעים ברשתות או בתי העסק האחרים הינם באחריות הבלעדית של בתי העסק והרשתות האחרים והחברה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש בגין המוצרים או השירותים כאמור, למעט אם נקבע אחרת על-פי דין.

מימושים של התווים

12.    המשתמש יוכל לבצע עסקאות בתווים בסכום מצטבר שלא יעלה על היתרה הרלוונטית העדכנית הרשומה לזכותו בתווים ("היתרה") (כפוף לתנאי המימוש של כל תו ותוקפו).

13.החברה רשאית להחליט על יתרה מקסימלית של התווים באפליקציה, בהתאם לשקול דעתה וכפי שתחליט מעת לעת ("תקרת יתרת התווים"). ככל שתיקבע תקרה כאמור, תקרת יתרת התווים תפורסם על-ידי החברה והמשתמש לא יוכל לרשום לזכותו תווים נוספים עד שיתרת התווים תפחת אל מתחת לתקרת יתרת התווים.

14.מימוש התווים יעשה בחנויות בתי העסק ובמקרים מסוימים גם באתרי רכישה באינטרנט של בתי העסק וכן מתאפשרת העברת התווים למשתמשים אחרים, כמפורט להלן. ביצוע המימוש יעשה בדרך של ביצוע עסקה בבתי עסק. המשתמש יהיה רשאי לבטל את העסקה, כפוף להוראות הדין והמפורט בסעיף "ביטול עסקה" מטה.

15.    משתמש יוכל לעקוב אחר תוקפם של התווים באפליקציה או באתר (תחת לשונית "בירור יתרה").

16. משתמש מתחייב לעקוב אחר מימוש התווים שלו באופן שוטף, זאת בין היתר, על מנת לבחון את המימושים ולוודא ביצוע או אי ביצוע הפעולות השונות שהתבקשו על ידיו וכן לוודא שהפעולות אכן בוצעו על ידו.

17.החברה רשאית לסרב לביצוע מימושי תווים, לזמן קצוב או לזמן שאינו קצוב, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, אולם ככל שיבקש המשתמש, תצוין הסיבה לסירוב וכיצד ניתן הדבר לריפוי, למעט אם החברה תסבור שעליה לפעול ללא דיחוי על מנת להגן על זכויותיה וגילוי כאמור יהיה בו כדי לסכל את המטרה לשמה סירבה החברה לביצוע המימושים או אם המשתמש ביצע פעולה בלתי חוקית או אסורה ו/או אם החברה תחשוד שהמשתמש מבצע הונאה או התקיימו יתר הנסיבות המפורטות בדין.

18.החברה תהיה רשאית להקפיא את זכות המשתמש לעשות שימוש בתווים אם הדבר נדרש על-פי דין או מטעמים אחרים, כדוגמת חשש סביר לפגיעה באבטחת התווים, חשש לשימוש לרעה או מרמה, חשש שהתווים משמשים לצורך ביצוע עבירה או לכך שהחברה עשויה להפר את הוראות הדין עקב פעולות המשתמש, או חשש ממשי כי המשתמש לא מקיים את ההתחייבויות שלו כלפי החברה לפי תנאי שימוש אלה .

 

העברת תווים למשתמש אחר

19.משתמש יוכל לבצע העברה של התוו, באמצעות באפליקציה, לטובת אדם אחר, באמצעות בחירת הנעבר מתוך רשימת אנשי הקשר שלו בטלפון הנייד. קבלת התווים על-ידי אחר ומימוש התווים כפוף לתנאים הבאים:

a. המשתמש והמקבל רשומים לאפליקציה.

b.התוו בתוקף;

c.קיימת למשתמש המעביר יתרה כספית של תווים.

20.העברת תווים על-ידי משתמש תהא כפופה למגבלות שיקבעו מעת לעת על-ידי החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה מעת לעת, להגביל העברות

21.העברת התווים ייתכן שלא תתבצע באופן מיידי ובכל מקרה  תתבצע, לכל המאוחר, בתוך יום עסקים אחד, למעט במידה של בעיה טכנית.

22.באחריות המשתמש לבדוק היטב את פרטי העברה לפני הביצוע.

23.לחברה לא תהיה אחריות ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה גנגד החברה ו/או מי מטכמה אם נעשה שימוש בתווים על-ידי אחרים כתוצאה ממתן הפרטים השגויים כאמור. 

24. ביטול עסקה שנעשתה באמצעות הכרטיס תהיה כפופה להוראת תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א 2010.

25. בעת הסרת האפליקציה ניתן להשתמש בשובר באופן דיגיטלי על ידי הצגת מספר השובר לקופאי/ת

26. באתרי האונליין של החברה ניתן למימוש שובר אחד בלבד ובכפוף לתנאי השימוש באתרים.

מימוש תווים באופן לא דיגטלי

27. הכרטיס יכובד בהתאם לתנאים ולמגבלות המופיעים בכל עת באתר האינטרנט  WWW.TAVPLUS.CO.IL.

28. הכרטיס מזכה את המחזיק בו (להלן: "המשתמש") עד לסיום יתרת הסכום הטעון בו, כפוף לתנאי השימוש.

29. כרטיס פגום/לקוי לא יכובד ולא יוחלף.

30. בביצוע העסקה באמצעות הכרטיס לא יוחזר עודף למחזיק הכרטיס.

31. בביצוע מימוש חלקי בכרטיס העודף יוותר טעון לרכישות נוספות.

32. הכרטיס שווה כסף יש לשמור עליו במקום בטוח.

33. במקרה של אובדן/גניבה/השחתה/פג תוקף, הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.

34. כל המחזיק בכרטיס מצהיר בעצם החזקתו כי הוא מסכים לתנאי השימוש וההגבלות החלות על הכרטיס.

 

אחריות

35.השימוש בתווים נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

36.החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות בגין טענות המשתמש בעניין אובדן המכשיר הנייד ו/או שימוש במכשיר הנייד שלא בהרשאה על-ידי אחר וכתוצאה מכך בשימוש בתווים שנעשה ללא הרשאה .

 

37.החברה אינה אחראית לכל תקלה טכנית במכשיר הטלפון של המשתמש ו/או החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או ועקיף שיגרם למשתמש כתוצאה מתקלה טכנית /מחשבית הקשורה באפליקציה ו/או במכשיר הטלפון של המשתמה .

38.החברה ו/א ומי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שייגרמו, למשתמש ו/או לכל גורם, בשל פגם במימוש התווים, שנגרם בשל מעשה או מחדל של המשתמש ו/או בשל תקלה או בעיה כלשהי של האפליקציה.

 

ההגבלות לעיל על אחריות החברה, יחולו באופן הנרחב ביותר המותר על-פי חוק ובכל מקרה אחריותה המצטברת של החברה כלפי המשתמש לא תעלה על גובה העסקה נשוא החיוב.

פרטיות המשתמש

39.מובהר כי לא מוטלת על המשתמש כל חובה חוקית למסור מידע אודותיו, וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו. אולם, ככל שיבחר שלא להסכים להעביר את המידע שמתבקש, ככל שמתבקש לגביו, עשוי הדבר למנוע את קבלת השירותים, והכל גם בהתאם לתנאי השימוש של האפליקציה ושל האתר.

 

 שונות

40.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את הוראות תנאי שימוש אלה, כולן או חלקן, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל הודעה מוקדמת. 

41. התשלום בכרטיס יזכה בכפל מבצעים למעט בבתי עסק שאינם מתירים זאת במפורש.

42. הכרטיס אינו מהווה חיוב כהגדת מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו 1986.

43. לא ניתן לרכוש את כרטיס הקנייה באמצעות כרטיס המזכה בהנחה נוספת ברשת.